impressum

Finaliteit van de website ; beperkte aansprakelijkheid ; gebruiksvoorwaarden

EUREXCON heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. EUREXCON besteedt veel zorg aan de creatie en de samenstelling van deze website maar geeft geen garantie dat de inhoud van deze website steeds en in alle opzichten juist, volledig, betrouwbaar en actueel is, noch dat de daarop vermelde diensten of producten steeds voorradig zijn of geleverd kunnen worden aan de op de website geleverde prijzen.

EUREXCON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen ontstaan door de onvolledigheid, de inaccuraatheid of onjuistheid van op deze site weergegeven data. Deze website impliceert geen aanbod in hoofde van EUREXCON aan de gebruiker tot het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis en evenmin impliceert zij een uitnodiging aan die gebruiker tot het doen van een aanbod aan EUREXCON houdende het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis.

EUREXCON behoudt zich het recht voor deze website, of de daarop vermelde informatie of opgenomen gegevens ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke aankondiging, geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen, of die anderszins het goede functioneren van de EUREXCON-website, de daarop gepresenteerde informatie of achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

De gegevens over EUREXCON op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over EUREXCON, haar producten en haar diensten te verstrekken. Zij zijn niet bedoeld voor mogelijke kandidaat-beleggers of investeerders. EUREXCON neemt terzake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die dergelijke beleggers of investeerders op basis van de informatie op deze website zouden nemen.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

Deze website valt, zowel wat haar tekst, concept als lay-out betreft, onder het intellectuele eigendomsrecht van EUREXCON. Behoudens de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van EUREXCON is het niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan te wijzigen, om deze elektronisch of anderszins te kopiëren, of om deze op enige andere manier te manipuleren.

Deze website bevat eveneens teksten, beelden en andere items die onder de intellectuele eigendomsrechten van derden vallen. EUREXCON verleent onder geen beding de toestemming om op enigerlei wijze dergelijke items te gebruiken, te kopiëren of anderzijds te manipuleren. Enigerlei dergelijke toestemming dient door de gebruiker van deze website rechtstreeks bij de titularis van de intellectuele eigendomsrechten te worden gevraagd.

Links naar de website www.eurexcon.eu

EUREXCON staat toe dat hyperlinks aangebracht worden naar de website www.eurexcon.eu, mits evenwel naar de hoofdpagina gelinkt wordt en onder de beperkingen hieronder verder aangegeven.

EUREXCON staat het aanbrengen van zogenaamde 'deeplinks' (direct naar bepaalde onderdelen van de website www.eurexcon.eu) niet toe en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich daartegen te verzetten en de nodige stappen in rechte te ondernemen, zonder dat het gedogen gedurende een bepaalde periode van een dergelijke ongeoorloofde 'deeplink' als een verzaking aan haar rechten zal kunnen geïnterpreteerd worden.

Het is verder niet toegestaan een hyperlink naar www.eurexcon.eu zo in te richten dat een internetgebruiker de EUREXCON-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Links vanuit de website www.eurexcon.eu

De EUREXCON-website bevat hyperlinks naar externe sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. EUREXCON neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de toegankelijkheid of de inhoud van dergelijke pagina's.

In de mate dergelijke pagina's of links naar dergelijke pagina's de mogelijkheid geven om door derden ontwikkelde software te downloaden, al dan niet gratis, geeft EUREXCON geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, met betrekking tot de functionaliteit of met betrekking tot de bruikbaarheid van die software.

EUREXCON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van dergelijke software.

EUREXCON bvba
Ieperleestraat 34
B-8900 IEPER

Danny POLLEY, Zaakvoerder
GSM + 32 (0)475 44 18 57
fax + 32 (0)57 36 09 92
e-mail danny.polley@telenet.be

RPR IEPER
BTW BE 0874 806 277
Impressum |